Đóng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018

01.10.5.2018. TB CHOT DANH SACH CO DONG THAM DU DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 B.1- Báo cáo KQSXKD 2017 & Kế hoạch 2018 B.3- Báo cáo hoạt động của HDQT 2018 B.4- Báo cáo hoạt động của BKS 2018 B5.1- Tờ trình thông qua chỉ tiêu KHSXKD 2018 B5.2- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 B5.3- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 B5.4- Tờ trình thù lao HĐQT & BKS 2018

Quản Trị Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông Related